Week 1 Week 5 Week 9 Week 13 Week 17
02/03/2017 27/03/2017 22/06/2017 17/08/2017 12/10/2017
1 Graham Hoggarth V Shaun Sowray 4 0 1 Graham Hoggarth V Jamie Boyce     1 Graham Hoggarth V Darren Hey     1 James Hall V Graham Hoggarth       Lee Swales V Graham Hoggarth    
2 Pat Smith V Ryan Hoggarth 0 4 2 Val Wilson V Steve Higgins     2 Rowdy Yates V Tink Cameron     2 Sam Davey V Dave Batty       Rowdy Yates V Steve Higgins    
3 Tink Cameron V Mark Cowgill 4 0 3 Pete Newbould V Mark White     3 Alex Pride V Pat Smith     3 Pete Newbould V Mark Cowgill       Alex Pride V Mark White    
4 Darren Hey V Dave Batty 0 4 4 Sam Davey V Tony Sharratt     4 Lewis Pride V Shaun Sowray     4 Val Wilson V Ryan Hoggarth       Lewis Pride V Tony Sharratt    
5 Rowdy Yates V James Hall 2 2 5 James Hall V Lee Swales     5 Lee Swales V Ryan Hoggarth     5 Jamie Boyce V Shaun Sowray       Darren Hey V Jamie Boyce    
6 Alex Pride V Sam Davey 0 4 6 Dave Batty V Lewis Pride     6 Tony Sharratt V Mark Cowgill     6 Steve Higgins V Pat Smith       Tink Cameron V Val Wilson    
7 Lewis Pride V Pete Newbould 2 2 7 Mark Cowgill V Alex Pride     7 Mark White V Dave Batty     7 Mark White V Tink Cameron       Pat Smith V Pete Newbould    
8 Lee Swales V Val Wilson 1 3 8 Ryan Hoggarth V Rowdy Yates     8 Steve Higgins V James Hall     8 Tony Sharratt V Darren Hey       Shaun Sowray V Sam Davey    
9 Tony Sharratt V Jamie Boyce 4 0 9 Shaun Sowray V Darren Hey     9 Jamie Boyce V Sam Davey     9 Lee Swales V Rowdy Yates       Ryan Hoggarth V James Hall    
10 Mark White V Steve Higgins 3 1 10 Pat Smith V Tink Cameron     10 Val Wilson V Pete Newbould     10 Lewis Pride V Alex Pride       Mark Cowgill V Dave Batty    
11 Ryan Hoggarth V Graham Hoggarth 3 1 11 Steve Higgins V Graham Hoggarth     11 Tink Cameron V Graham Hoggarth     11 Graham Hoggarth V Sam Davey       Graham Hoggarth V Lewis Pride    
12 Mark Cowgill V Shaun Sowray 2 2 12 Mark White V Jamie Boyce     12 Pat Smith V Darren Hey     12 James Hall V Pete Newbould       Lee Swales V Alex Pride    
13 Dave Batty V Pat Smith 4 0 13 Tony Sharratt V Val Wilson     13 Shaun Sowray V Rowdy Yates     13 Dave Batty V Val Wilson       Tony Sharratt V Rowdy Yates    
14 James Hall V Tink Cameron 3 1 14 Lee Swales V Pete Newbould     14 Ryan Hoggarth V Alex Pride     14 Mark Cowgill V Jamie Boyce       Mark White V Darren Hey    
15 Sam Davey V Darren Hey 1 3 15 Lewis Pride V Sam Davey     15 Mark Cowgill V Lewis Pride     15 Ryan Hoggarth V Steve Higgins       Steve Higgins V Tink Cameron    
16 Pete Newbould V Rowdy Yates 1 3 16 Alex Pride V James Hall     16 Dave Batty V Lee Swales     16 Shaun Sowray V Mark White       Jamie Boyce V Pat Smith    
17 Val Wilson V Alex Pride 0 4 17 Rowdy Yates V Dave Batty     17 James Hall V Tony Sharratt     17 Pat Smith V Tony Sharratt       Val Wilson V Shaun Sowray    
18 Jamie Boyce V Lewis Pride 0 4 18 Darren Hey V Mark Cowgill     18 Sam Davey V Mark White     18 Tink Cameron V Lee Swales       Pete Newbould V Ryan Hoggarth    
19 Steve Higgins V Lee Swales 3 1 19 Tink Cameron V Ryan Hoggarth     19 Pete Newbould V Steve Higgins     19 Darren Hey V Lewis Pride       Sam Davey V Mark Cowgill    
20 Mark White V Tony Sharratt 2 2 20 Pat Smith V Shaun Sowray     20 Val Wilson V Jamie Boyce     20 Rowdy Yates V Alex Pride       James Hall V Dave Batty    
Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches
              Graham Hoggarth V James Hall       Lee Swales V Darren Hey                            
              Ryan Hoggarth V Val Wilson       Pat Smith V Lee Swales                            
              Dave Batty V Sam Davey                                        
              Alex Pride V Lewis Pride                                        
              Alex Pride V Rowdy Yates                                        
              James Hall V Jamie Boyce                                        
              Ryan Hoggarth V Tony Sharratt                                        
              Pat Smith V Lewis Pride                                        
              Rowdy Yates V Pat Smith                                        
  Lewis Pride V Ryan Hoggarth    
           
Week 2 Week 6 Week 10 Week 14 Week 18
16/03/2017 11/05/2017 06/07/2017 31/08/2017 26/10/2017
1 Graham Hoggarth V Mark Cowgill 3 1 1 Graham Hoggarth V Mark White     1 Graham Hoggarth V Pat Smith     1 Pete Newbould V Graham Hoggarth     1 Alex Pride V Graham Hoggarth    
2 Ryan Hoggarth V Dave Batty 1 3 2 Val Wilson V Lewis Pride     2 Tink Cameron V Shaun Sowray     2 Val Wilson V Sam Davey     2 Rowdy Yates V Lewis Pride    
3 Shaun Sowray V James Hall 0 4 3 Jamie Boyce V Lee Swales     3 Darren Hey V Ryan Hoggarth     3 Jamie Boyce V James Hall     3 Darren Hey V Lee Swales    
4 Pat Smith V Sam Davey   4 4 Steve Higgins V Tony Sharratt     4 Rowdy Yates V Mark Cowgill     4 Steve Higgins V Dave Batty     4 Tink Cameron V Tony Sharratt    
5 Tink Cameron V Pete Newbould 3 1 5 Pete Newbould V Alex Pride     5 Alex Pride V Dave Batty     5 Mark White V Mark Cowgill     5 Pat Smith V Mark White    
6 Darren Hey V Val Wilson 3 1 6 Sam Davey V Rowdy Yates     6 Lewis Pride V James Hall     6 Tony Sharratt V Ryan Hoggarth     6 Shaun Sowray V Steve Higgins    
7 Rowdy Yates V Jamie Boyce 4   7 James Hall V Darren Hey     7 Lee Swales V Sam Davey     7 Lee Swales V Shaun Sowray     7 Ryan Hoggarth V Jamie Boyce    
8 Alex Pride V Steve Higgins 3 1 8 Dave Batty V Tink Cameron     8 Tony Sharratt V Pete Newbould V V 8 Lewis Pride V Pat Smith     8 Mark Cowgill V Val Wilson    
9 Lewis Pride V Mark White 2 2 9 Mark Cowgill V Pat Smith     9 Mark White V Val Wilson     9 Alex Pride V Tink Cameron     9 Dave Batty V Pete Newbould    
10 Lee Swales V Tony Sharratt 2 2 10 Ryan Hoggarth V Shaun Sowray     10 Steve Higgins V Jamie Boyce     10 Rowdy Yates V Darren Hey     10 James Hall V Sam Davey    
11 Dave Batty V Graham Hoggarth 2 2 11 Tony Sharratt V Graham Hoggarth     11 Pat Smith V Graham Hoggarth     11 Graham Hoggarth V Val Wilson     11 Graham Hoggarth V Rowdy Yates    
12 James Hall V Mark Cowgill 4   12 Lee Swales V Mark White     12 Shaun Sowray V Tink Cameron     12 Pete Newbould V Jamie Boyce     12 Alex Pride V Darren Hey    
13 Sam Davey V Ryan Hoggarth   4 13 Lewis Pride V Steve Higgins     13 Ryan Hoggarth V Darren Hey     13 Sam Davey V Steve Higgins     13 Lewis Pride V Tink Cameron    
14 Pete Newbould V Shaun Sowray 1 3 14 Alex Pride V Jamie Boyce     14 Mark Cowgill V Rowdy Yates     14 James Hall V Mark White     14 Lee Swales V Pat Smith    
15 Val Wilson V Pat Smith 2 2 15 Rowdy Yates V Val Wilson     15 Dave Batty V Alex Pride     15 Dave Batty V Tony Sharratt     15 Tony Sharratt V Shaun Sowray    
16 Jamie Boyce V Tink Cameron 2 2 16 Darren Hey V Pete Newbould     16 James Hall V Lewis Pride     16 Mark Cowgill V Lee Swales     16 Mark White V Ryan Hoggarth    
17 Steve Higgins V Darren Hey 3 1 17 Tink Cameron V Sam Davey     17 Sam Davey V Lee Swales     17 Ryan Hoggarth V Lewis Pride     17 Steve Higgins V Mark Cowgill    
18 Mark White V Rowdy Yates 2 2 18 Pat Smith V James Hall     18 Pete Newbould V Tony Sharratt V V 18 Shaun Sowray V Alex Pride     18 Jamie Boyce V Dave Batty    
19 Tony Sharratt V Alex Pride 0 4 19 Shaun Sowray V Dave Batty     19 Val Wilson V Mark White     19 Pat Smith V Rowdy Yates     19 Val Wilson V James Hall    
20 Lee Swales V Lewis Pride 2 2 20 Ryan Hoggarth V Mark Cowgill     20 Jamie Boyce V Steve Higgins     20 Tink Cameron V Darren Hey     20 Pete Newbould V Sam Davey    
Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Week 3 Week 7 Week 11 Week 15 Week 19
30/03/2017 25/05/2017 20/07/2017 14/09/2017 09/11/2017
1 Graham Hoggarth V James Hall V V 1 Graham Hoggarth V Lee Swales     1 Shaun Sowray V Graham Hoggarth     1 Jamie Boyce V Graham Hoggarth     1 Darren Hey   Graham Hoggarth    
2 Dave Batty V Sam Davey V V 2 Steve Higgins V Rowdy Yates V V 2 Ryan Hoggarth V Pat Smith     2 Steve Higgins V Val Wilson     2 Tink Cameron   Rowdy Yates    
3 Mark Cowgill V Pete Newbould 0 4 3 Mark White V Alex Pride     3 Mark Cowgill V Tink Cameron     3 Mark White V Pete Newbould     3 Pat Smith   Alex Pride    
4 Ryan Hoggarth V Val Wilson V V 4 Tony Sharratt V Lewis Pride V V 4 Dave Batty V Darren Hey     4 Tony Sharratt V Sam Davey     4 Shaun Sowray   Lewis Pride    
5 Shaun Sowray V Jamie Boyce 2 2 5 Jamie Boyce V Darren Hey     5 James Hall V Rowdy Yates     5 Lee Swales V James Hall     5 Ryan Hoggarth   Lee Swales    
6 Pat Smith V Steve Higgins 0 4 6 Val Wilson V Tink Cameron     6 Sam Davey V Alex Pride     6 Lewis Pride V Dave Batty     6 Mark Cowgill   Tony Sharratt    
7 Tink Cameron V Mark White 2 2 7 Pete Newbould V Pat Smith     7 Pete Newbould V Lewis Pride     7 Alex Pride V Mark Cowgill     7 Dave Batty   Mark White    
8 Darren Hey V Tony Sharratt 3 1 8 Sam Davey V Shaun Sowray     8 Val Wilson V Lee Swales     8 Rowdy Yates V Ryan Hoggarth     8 James Hall   Steve Higgins    
9 Rowdy Yates V Lee Swales 3 1 9 James Hall V Ryan Hoggarth     9 Jamie Boyce V Tony Sharratt     9 Darren Hey V Shaun Sowray     9 Sam Davey   Jamie Boyce    
10 Alex Pride V Lewis Pride V V 10 Dave Batty V Mark Cowgill     10 Steve Higgins V Mark White     10 Tink Cameron V Pat Smith     10 Pete Newbould   Val Wilson    
11 Sam Davey V Graham Hoggarth 2 2 11 Lewis Pride V Graham Hoggarth     11 Graham Hoggarth V Ryan Hoggarth     11 Graham Hoggarth V Steve Higgins     11 Graham Hoggarth   Tink Cameron    
12 Pete Newbould V James Hall 1 3 12 Alex Pride V Lee Swales     12 Shaun Sowray V Mark Cowgill     12 Jamie Boyce V Mark White     12 Darren Hey   Pat Smith    
13 Val Wilson V Dave Batty   4 13 Rowdy Yates V Tony Sharratt 3 1 13 Pat Smith V Dave Batty     13 Val Wilson V Tony Sharratt     13 Rowdy Yates   Shaun Sowray    
14 Jamie Boyce V Mark Cowgill 1 3 14 Darren Hey V Mark White     14 Tink Cameron V James Hall     14 Pete Newbould V Lee Swales     14 Alex Pride   Ryan Hoggarth    
15 Steve Higgins V Ryan Hoggarth 1 3 15 Tink Cameron V Steve Higgins V V 15 Darren Hey V Sam Davey     15 Sam Davey V Lewis Pride     15 Lewis Pride   Mark Cowgill    
16 Mark White V Shaun Sowray 3 3 16 Pat Smith V Jamie Boyce     16 Rowdy Yates V Pete Newbould     16 James Hall V Alex Pride     16 Lee Swales   Dave Batty    
17 Tony Sharratt V Pat Smith 3 1 17 Shaun Sowray V Val Wilson     17 Alex Pride V Val Wilson     17 Dave Batty V Rowdy Yates     17 Tony Sharratt   James Hall    
18 Lee Swales V Tink Cameron 2 2 18 Ryan Hoggarth V Pete Newbould     18 Lewis Pride V Jamie Boyce     18 Mark Cowgill V Darren Hey     18 Mark White   Sam Davey    
19 Lewis Pride V Darren Hey 4 0 19 Mark Cowgill V Sam Davey   4 19 Lee Swales V Steve Higgins     19 Ryan Hoggarth V Tink Cameron     19 Steve Higgins   Pete Newbould    
20 Alex Pride V Rowdy Yates V V 20 Dave Batty V James Hall     20 Tony Sharratt V Mark White     20 Shaun Sowray V Pat Smith     20 Jamie Boyce   Val Wilson    
Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches
                          Tony Sharratt V Pete Newbould                            
                          Pete Newbould V Tony Sharratt                            
                                                           
                                                           
Week 4 Week 8 Week 12 Week 16
13/04/2017 08/06/2017 03/08/2017 28/09/2017
1 Graham Hoggarth V Pete Newbould     1 Graham Hoggarth V Alex Pride     1 Mark Cowgill V Graham Hoggarth     1 Mark White V Graham Hoggarth    
2 Sam Davey V Val Wilson     2 Lewis Pride V Rowdy Yates     2 Dave Batty V Ryan Hoggarth     2 Lewis Pride V Val Wilson    
3 James Hall V Jamie Boyce V V 3 Lee Swales V Darren Hey V V 3 James Hall V Shaun Sowray     3 Lee Swales V Jamie Boyce    
4 Dave Batty V Steve Higgins 3 1 4 Tony Sharratt V Tink Cameron     4 Sam Davey V Pat Smith     4 Tony Sharratt V Steve Higgins    
5 Mark Cowgill V Mark White     5 Mark White V Pat Smith     5 Pete Newbould V Tink Cameron     5 Alex Pride V Pete Newbould    
6 Ryan Hoggarth V Tony Sharratt V V 6 Steve Higgins V Shaun Sowray     6 Val Wilson V Darren Hey     6 Rowdy Yates V Sam Davey    
7 Shaun Sowray V Lee Swales     7 Jamie Boyce V Ryan Hoggarth     7 Jamie Boyce V Rowdy Yates     7 Darren Hey V James Hall    
8 Pat Smith V Lewis Pride V V 8 Val Wilson V Mark Cowgill     8 Steve Higgins V Alex Pride     8 Tink Cameron V Dave Batty    
9 Tink Cameron V Alex Pride     9 Pete Newbould V Dave Batty     9 Mark White V Lewis Pride     9 Pat Smith V Mark Cowgill    
10 Darren Hey V Rowdy Yates     10 Sam Davey V James Hall     10 Tony Sharratt V Lee Swales     10 Shaun Sowray V Ryan Hoggarth    
11 Val Wilson V Graham Hoggarth     11 Rowdy Yates V Graham Hoggarth     11 Graham Hoggarth V Dave Batty     11 Graham Hoggarth V Tony Sharratt    
12 Jamie Boyce V Pete Newbould     12 Darren Hey V Alex Pride     12 Mark Cowgill V James Hall     12 Mark White V Lee Swales    
13 Steve Higgins V Sam Davey     13 Tink Cameron V Lewis Pride     13 Ryan Hoggarth V Sam Davey     13 Steve Higgins V Lewis Pride    
14 Mark White V James Hall 1 3 14 Pat Smith V Lee Swales V V 14 Shaun Sowray V Pete Newbould     14 Jamie Boyce V Alex Pride    
15 Tony Sharratt V Dave Batty     15 Shaun Sowray V Tony Sharratt     15 Pat Smith V Val Wilson     15 Val Wilson V Rowdy Yates    
16 Lee Swales V Mark Cowgill     16 Ryan Hoggarth V Mark White     16 Tink Cameron V Jamie Boyce     16 Pete Newbould V Darren Hey    
17 Lewis Pride V Ryan Hoggarth V V 17 Mark Cowgill V Steve Higgins     17 Darren Hey V Steve Higgins     17 Sam Davey V Tink Cameron    
18 Alex Pride V Shaun Sowray     18 Dave Batty V Jamie Boyce     18 Rowdy Yates V Mark White     18 James Hall V Pat Smith    
19 Rowdy Yates V Pat Smith V V 19 James Hall V Val Wilson     19 Alex Pride V Tony Sharratt     19 Dave Batty V Shaun Sowray    
20 Darren Hey V Tink Cameron     20 Sam Davey V Pete Newbould     20 Lewis Pride V Lee Swales     20 Mark Cowgill V Ryan Hoggarth    
Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches Catch Up Matches
              Steve Higgins V Rowdy Yates                            
              Tony Sharratt V Lewis Pride                            
              Tink Cameron V Steve Higgins